Y Sư

* Tướng Y Sư sở hữu những kỹ năng có tác dụng hồi máu, tăng chỉ số, ... hỗ trợ đồng đội trong trận chiến.
* Vị trí: Hàng sau
* Tướng tiêu biểu: Hoa Đà, Điêu Thuyền, Lưu Bị ...

Chiến tướng
Chiến tướng

* Chiến Tướng sở hữu lượng HP trung bình nhưng có khả năng tạo sát thương bạo kích lên tướng địch.
* Vị trí: Hàng trước hoặc sau.
* Tướng tiêu biểu: Lữ Bố, Tào Tháo, Quan Vũ ...

Mưu sĩ
Mưu sĩ

* Tướng Mưu Sĩ thiên về công kích tầm xa, sở hữu các tính năng kiểm soát thế trận, vô hiệu hóa địch.
* Vị trí: Hàng trước hoặc sau.
* Tướng tiêu biểu: Gia Cát Lượng, Chu Du, Bàng Thống ...

Hộ vệ
Hộ vệ

* Tướng Hộ Vệ sở hữu lượng HP cao, là "khiên đỡ đòn", nhận sát thương từ phía địch.
* Vị trí: Hàng trước
* Tướng tiêu biểu: Trương Phi, Hứa Chử, Đại Kiều ...

Điểm: 0
Thời gian: 01:00
Số lượt: 3